Anunț selecție parteneri în cadrul programului "Dezvoltare locală în comuna Tormac" 

Anexe la anunț


anunt brai cata

IMG1

 

LISTA PERSOANELOR CARE AU OBLIGAŢIA DEPUNERII DECLARAŢIEI UNICE

PRIVIND IMPUNEREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE

ANUNŢ                                          

Având în vedere ultimele modificări privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, Primăria comunei Tormac face următorul anunţ:

"Crescătorii de animale înscrişi în R.N.E., membrii ai colectivităţii locale sau cu sediul social pe teritoriul localităţii, sunt convocaţi pentru data de 7 martie 2018, ora 9 la Biblioteca Comunală Tormac pentru a încheia contractele de închiriere."

Solicitanţii vor depune până la aceea dată, la Registratura primăriei Tormac următoarele documente:

  1. Dosar plic;
  2. Cerere scrisă;
  3. Copie C.I.;
  4. Certificat fiscal;
  5. Adeverință emisă de medicul veterinar cu efectivul și categoria animalelor pe care le dețin.  

  PROGRAM AUDIENŢE                                           

Program audienţe primar Csaki Karol I. Lucian: miercuri între orele 9 şi 12

Program audienţe Viceprimar Marcu Oana-Mirela: marţi şi joi între orele 9 şi 12

Program audienţe Secretar Perneac Ciprian-George: zilnic între orele 9 şi 12, exceptând zilele de şedinţă

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârea privind asigurarea cofinanţării proiectului POIM "Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020"

Hotărârea privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" - localitatea Tormac

Hotărârea privind aprobarea Normelor Procedurale interne pentru realizarea achiziţiilor directe de bunuri, servicii şi lucrări la Primăria comunei Tormac

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza Comunei Tormac

Hotărârea privind Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Tormac pentru perioada 2015-2020

Hotărârea privind aprobarea contractului "Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport a deşeurilor municipale din cele 5 zone ale Judeţului Timiş - Lotul 4 - servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 3 Deta", din cadrul proiectului "Sistem Integrat de Mamagement al Deşeurilor în Judeţul Timiş"

Hotărârea privind intabularea unor drumuri de exploatație de pe teritoriul comunei Tormac

Hotărârea privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Tormac

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017

Hotărârea privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri situate în comuna Tormac

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017

Hotărârea privind punerea la dispoziţia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

Hotărârea privind aprobarea construirii unui vestiar la terenul de fotbal al localităţii Tormac

Hotărârea privind aprobarea construirii unui piedestal în Parcul Localităţilor Înfrăţite pentru amplasarea Monumentului Localităţilor Înfrăţite

Hotărârea privind aprobarea decontării sumei de 1300 lei reprezentând contravaloarea biletelor de tren pentru elevii clasei a VIII-a care au obţinut medii peste nota 9 şi însoţitorii acestora 

Hotărârea privind aprobarea concediului de odihnă a Primarului comunei Tormac, domnul Csaki Karol Ion Lucian

Hotărârea privind rectificarea bugetulu local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Tormac

Hotărârea privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tormac

Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Tormac

Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă al şedinţei Consiliului Local Tormac din data de 24.06.2016

Hotărârea privind declararea constituirii Consiliului Local al comunei Tormac

Hotărârea privind validarea mandatelor de consilieri aleşi la data de 05.06.2016

Hotărârea privind alegerea comisiei de validare a mandatelor

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Tormac din data de 25.08.2015

Hotărârea privind stabilirea preţului/ha pentru închirierea şi concesionarea suprafeţelor de păşune în comuna Tormac, localităţile: Tormac, Şipet şi Cadar

Hotărârea privind "Proiectul Ro-NET"

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Hotărârea privind aprobarea modelului procesului - verbal privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Tormac

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat al comunei Tormac în vederea amplasării de terase sezionere

Hotărârea privind aprobarea trecerii din proprietatea statului român în domeniul public al comunei Tormac a unor bunuri imobile de pe raza administrativ teritorială a comunei Tormac

Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş

Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata penalităţilor calculate de către inspectorii curţii de conturi pentru plata cu întârziere a taxelor de arendare a păşunilor comunale pentru perioada 2010 - 2013

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a listei obiectivelor de învestiţii pe anul 2015

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI 800-1630

VINERI 800-1400