Lista achizitiilor publice de produse, lucrari si servicii 

2017

 • Achiziție de lucrări pentru obiectivul „Modernizare trotuare intravilan sat Tormac, cod CPV- 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)"
  • Fisa de date a achizitiei
  • Model de formulare
  • Detalii proiect - partea scrisa (caiet de sarcini, antemasuratori, cantitati de lucrari)
  • Detalii proiect - partea desenata (plan general, plan de situatie, profil transversal) 
 • Achiziție de servicii de proiectare și arhitectura pentru "Casa mortuara"
  • Fisa de date a achizitiei
  • Model de formulare
 • Achiziție de servicii e expertiză contabilă pentru clarificare și închidere situații financiare la SC Rural Development Tormac SRL, cod CPV 79211000-6, Rev.2. - Servicii de expertiză contabilă
  • Fisa de date a achizitiei
  • Model de formulare
 • Achiziție de servicii e expertiză la lucrări de construcții civile pentru stabilire valori la lucrări efectuate și întocmire situație de lucrări la SC Rural Development Tormac SRL, cod CPV 71319000-7, Rev.2. - Servicii de expertiză
  • Fisa de date a achizitiei
  • Model de formulare

Modalităţi de contestare conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public

 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conducatorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută  în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în Legea nr. 544/2001

LISTA CU DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC 

Conform art.5, alin.1, litera “g” din Legea nr. 544/2001

 

1. Legea 215/2001 a administraţiei locale;

2. Organigrama Primăriei Comunei Tormac;

3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Primăriei comunei Tormac;

4. Programul de funcţionare al Primăriei comunei Tormac;

5. Programul de audienţe al persoanelor din conducerea Primăriei comunei Tormac;

6. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Tormac;

7. Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice din cadrul Primariei comunei Tormac;

8. Coordonatele de contact a Primăriei comunei Tormac:denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresă de e-mail, adresa paginii de internet.

9. Bugetul Primăriei comunei Tormac;

10.Bilanţul contabil al Primăriei comunei Tormac;

11.Programe şi strategii proprii ale Primariei comunei Tormac;

12.Lista cu documentele de interes public ale Primariei comunei Tormac;

13.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Primăria Comunei Tormac;

14.Hotărârile Consiliului Local Tormac;

15.Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Tormac;

16.Componenţa nominală a Consiliului Local Tormac, inclusiv apartenenţa politică;

17.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Primăriei Comunei Tormac;

18.Lista certificatelor de producător eliberate de Primăria comunei Tormac;

19.Informaţii despre programele cu finanţare externă;

20.Planul de investiţii al Consiliului Local Tormac;

21.Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/demolare;

22.Lista persoanelor care au depus cereri de revendicare conform Legii nr. 18/1991, art.36, alin.5 şi a Legii nr.1/2000;

23.Date privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate prevăzute de art. 27, alin.4 din Legea nr. 18/1991, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005;

24.Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituiri dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile art. 12, alin.4 din Legea 18/1991, astfel cum a fost completată prin OUG nr. 209/2005;

25.Lista reţelei de învaţământ primar şi gimnazial al comunei Tormac;

26.Publicaţiile de vânzare bunuri imobile şi mobile, transmise de executorii judecătoreşti;

27.Contractele de achiziţii publice;

28.Publicaţii de căsătorie. 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI 800-1630

VINERI 800-1400