REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TORMAC

 CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. ‐ Administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Art.2. ‐ Primăria comunei Tormac, formata din primar, viceprimar, secretar şi aparat propriu de specialitate al primarului, se organizează şi funcţionează ca o structura funcţională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, în vederea soluţionării problemelor curente ale colectivităţii locale.
Art.3. ‐ Sediul primăriei este în comuna Tormac, nr. 467, jud. Timiş, tel./fax ‐ 0256‐392801, adresa de email a instituţiei este: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; adresa paginii oficiale a instituţiei este: www.tormac.ro

Art.4. (1) Structura aparatului propriu de specialitate al primarului şi numărul de personal sunt stabilite în concordanţă cu specificul instituţiei, în limita mijloacelor financiare de care dispune, cu respectarea dispoziţiilor legale. Personalul din aparatul de specialitate are statut de funcţionar public şi personal contractual. Acesta se numeşte şi se eliberează din funcţie de către primarul comunei Tormac, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Resursele materiale sunt constituite în patrimoniul Consiliului Local, destinat asigurării funcţionării aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac.
Art.5. (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac reprezintă ansamblul normelor juridice care, împreuna cu Statutul funcţionarilor publici şi Codul muncii, reglementează raporturile ce apar în procesul de creare, realizare, modificare şi încetare a raporturilor de serviciu/muncă ale salariaţilor acestuia.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac se aplică tuturor salariaţilor instituţiei, indiferent de funcţie, şi are ca scop Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac asigurarea exercitării la nivel optim a atribuţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale.
Art.6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac cuprinde norme privind:
a) competenţele compartimentelor funcţionale şi ale salariaţilor aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac;
b) organizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac si relaţiile de serviciu;
c) categoriile de acte utilizate la nivelul Primăriei Comunei Tormac şi procedurile de elaborare a acestora;
d) managementul corespondenţei scrise şi electronice;
Art.7. Regulamentul are la bază următoarele principii:
a) principiul legalităţii: organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate este reglementată în detaliu, potrivit legislaţiei în vigoare, astfel încât să se asigure respectarea legii; reglementările stabilite trebuie riguros respectate de către toţi funcţionarii, începând cu cel mai înalt nivel de conducere; compartimentele şi funcţionarii au obligaţia să acţioneze pentru realizarea atribuţiilor ce le revin potrivit competenţelor legale de serviciu, depăşirea acestor competenţe fiind interzisă ori dacă se realizează duce la angajarea răspunderii juridice.
b) principiul celerităţii si al eficienţei: acţiunea administrativă trebuie să intervină la momentul oportun, fără tergiversări şi trebuie să fie capabilă să conducă la realizarea efectiva a problemelor;
c) principiul asigurării continuităţii serviciului public: aparatul de specialitate trebuie sa funcţioneze conform unor programe de lucru adaptate cerinţelor continuităţii vieţii sociale, pe întreaga durată a anului, fără perioade de întrerupere, cu excepţiile legale;
d) principiul conducerii ierarhice: şeful are dreptul şi responsabilitatea de a dispune, corelativ cu obligaţia subordonatului de a executa dispoziţiile primate;
e) principiul responsabilităţii personale a funcţionarului: funcţionarul public salarizat, indiferent de nivelul funcţiei, este răspunzător pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale de serviciu;
f) principiul asigurării atitudinii participative a personalului: modul de organizare a activităţii şi comportamentul factorilor de conducere trebuie să inducă funcţionarilor sentimental responsabilităţii lor, pe cel al utilităţii muncii pe care o prestează şi să le stimuleze participarea efectivă la rezolvarea problemelor cu care se confruntă instituţia;
g) principiul îmbunătăţirii continue a calităţii serviciului public: analiza permanentă a activităţii desfăşurate, în vederea determinării deficienţelor şi a cauzelor, iar apoi luarea măsurilor pentru înlăturarea acestora;
h) principiul promptitudinii reacţiei la solicitările noi: urmărirea continuă a apariţiei unor noi cerinţe de acţiune administrativă, organizarea şi desfăşurarea prompta a acestora;
i) principiul evitării subrogării de competenţă: superiorul ierarhic nu se va substitui în acţiune subordonatului, decât în caz de deficienţă gravă;
j) principiul suplinirii în serviciu, în caz de necesitate: funcţionarii din cadrul unui compartiment funcţional trebuie să fie capabili să preia activitatea colegilor indisponibili.

 

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI 800-1630

VINERI 800-1400