Anexa 1 la Dispoziţia nr. 10 din 30.01.2013

COMUNA TORMAC

JUDEŢUL TIMIŞ


REGULAMENTUL INTERN

AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI  COMUNEI

 

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Administraţia publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice,

eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, transparenţei, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale

de interes deosebit.

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona,

în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice în condiţiile legii.

Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin

vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii aparţin

comunei.

Art.2. Prezentul Regulament Intern, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

republicată, a Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi a

Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, Legii 477 / 2004 privind codul de conduită a personalului contractual

din autorităţile şi instituţiile publice, Legii nr. 571 / 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice şi din alte unităţi care

semnalează încălcări ale legii, organizează disciplina muncii în aparatul de specialitate al Primarului comunei Tormac, judeţul Timiş.

Art.3. Regulamentul Intern se aplică funcţionarilor publici, precum şi personalului angajat cu contract individual de muncă (indiferent de

durata contractului) din aparatul de specialitate al Primarului comunei Tormac, judeţul Timiş.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI 800-1630

VINERI 800-1400