CAP. II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE INSTITUŢIEI ÎN CALITATE DE ANGAJATOR

Art.4. Pentru buna desfăşurare a activităţii, Primăria comunei Tormac, prin primarul comunei, conducătorul administraţiei publice locale,

are următoarele drepturi:

a) să stabilească modul de organizare şi funcţionare a instituţiei;

b) să stabilească, prin Fişa postului, cu respectarea dispoziţiilor legale, atribuţiile corespunzătoare pentru funcţionarii publici şi salariaţii

contractuali;

c) să emită dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru toate categoriile de personal sau pentru o parte a acestuia sau dispoziţii cu caracter

individual, sub rezerva legalităţii acestora;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiunilor de serviciu şi să monitorizeze acest fapt prin fişe de evaluare individuală

periodică;

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, conform legii, contractului de muncă sau

regulamentului intern.

Art.5. Obligaţiile asumate de instituţia publică:

 1. să informeze personalul asupra condiţiilor de muncă şi asupra relaţiilor de subordonare, coordonare şi colaborare care privesc relaţiile de muncă şi competenţele fiecărui post;
 2. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice corespunzătoare normelor legale în materia dreptului muncii şi conexe;
 3. să acorde toate drepturile ce decurg din prevederile legale şi din contractul de muncă;
 4. să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a instituţiei;
 5. să consulte comisia paritară constituită în conformitate cu prevederile legale cu privire la:
 6. stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a activităţii autorităţii publice;
 7. stabilirea oricăror măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici, dacă se suportă din fonduri bugetare costurile acestora;
 8. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de angajaţi, în condiţiile legii;
 9. să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;
 10. să elibereze, la cerere, toate documentele care să ateste calitatea de salariat a solicitantului;
 11. să asigure, în limitele prevederilor legale privind transparenţa şi dreptul cetăţeanului la informaţii de interes public, confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
 12. să asigure fondurile necesare pentru participarea salariaţilor la cursuri de formare profesională pe domenii de activitate;

Art.6. Primarul comunei are obligaţia de a aduce la cunoştinţa personalului din cadrul aparatului de specialitate prevederile prezentului

Regulament Intern şi să procedeze la aducerea acestuia la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de internet.

Art.7. Drepturile şi obligaţiile unităţii prevăzute în prezentul Regulament Intern se completează şi se întregesc cu prevederile

reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi din jurisdicţia muncii.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI 800-1630

VINERI 800-1400