CAP.III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

Art.8. Salariatul are în principal următoarele drepturi:

 1. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. dreptul la concediu de odihnă anual;
 4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 5. dreptul la demnitate în muncă;
 6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 7. dreptul la acces la informarea profesională;
 8. dreptul la informare şi consultare;
 9. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă;
 10. dreptul de a participa la acţiuni colective;
 11. dreptul de a se constitui sau de a adera la un sindicat;

Art.9. În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, modificată şi completată ulterior,

funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei TORMAC judeţul Timiş, mai au şi următoarele drepturi:

 1. dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau în aplicarea Statutului funcţionarilor publici şi care îl vizează în mod direct;
 2. dreptul de a se asocia în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop reprezentarea intereselor proprii,
 3. promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului;
 4. pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului instituţiei peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare funcţionarii publici au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de bază, numărul orelor plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 într-un an ( pentru anul 2009 - până la data de 31 decembrie orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru se vor plăti astfel - 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru şi 100% din salariul de bază pentru orele următoare; cu 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează). De aceste drepturi beneficiază şi personalul angajat cu contract individual de muncă.
 5. funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii;
 6. funcţionarii publici au dreptul de a-şi perfecţiona în mod continuu pregătirea profesională;
 7. în cazul în care formarea şi perfecţionarea profesională, se organizează în afara localităţii unde îşi are sediul primăria, funcţionarii publici beneficiază de drepturile de delegare, în condiţiile legii;
 8. funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la concediul de odihnă, la concedii medicale şi la alte concedii;
 9. funcţionarii publici beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de protecţia legii.

Art.10. Salariaţilor pe bază de contract individual de muncă le revin, în principal, următoarele obligaţii:

Art.11. Funcţionarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Timiş judeţul Timiş, conform Legii nr. 188/199

privind Statutul funcţionarilor publici au şi următoarele obligaţii:

 1. să îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;
 2. funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine,  în vederea îmbunătăţirii activităţii instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;
 3. funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
 4. funcţionarilor publici le este interzis să facă parte din organele de conducere ale partidelor politice;

e) funcţionarul public este obligat să se conformeze dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici;

f) funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele,  informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;

g) la numirea în funcţia publică, precum şi la încetarea raportului de serviciu, funcţionarii publici sunt obligaţi să prezinte,  în condiţiile legii instituţiei, declaraţia de avere;

h) funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;

i) funcţionarii publici sunt obligaţi să urmeze forme de perfecţionare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie  sau alte instituţii abilitate potrivit legii, a căror durată cumulată este de minim 7 zile pe an.

Art.12. în conformitate cu prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, funcţionarii publici din  Aparatul de specialitate al Primarului comunei Tormac, judeţul Timiş, trebuie să respecte normele generale de conduită profesională  a funcţionarilor publici şi au următoarele obligaţii:

a) să asigure un serviciu public de calitate, în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor  în practică în scopul realizării competenţelor instituţiei;

b) în exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au obligaţia de aavea un comportament profesionist, precum şi de a asigura,  în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi  eficacitatea instituţiei;

c) prin actele şi faptele lor funcţionarii publici au obligaţia de a respecta Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în  aplicare a dispoziţiilor locale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

d) au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul instituţiei, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce  prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei;

e) funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea  intereselor instituţiei;

f) în activitatea lor funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente  personale sau de popularitate; în exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea  conflictelor datorate schimbului de păreri;

g) în relaţiile cu personalul din cadrul instituţiei, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă  un comportament bazat pe respect, bună- credinţă, corectitudine şi amabilitate;

h) funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum  şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

i) funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor;  funcţionarii publici au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:

- promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

- eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială,  sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte; pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor,  eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la art.3 lit. g), h) şi i) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi;

j) funcţionarii publici care reprezintă instituţia în cadrul unororganizaţiiinternaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi  alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă a ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă;  în relaţiile cu reprezentanţii altor state funcţionarilor publici le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau  dispute internaţionale;

k) în procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea  de apreciere în mod fundamentat şi imparţial;

l) în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi  tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine;

m) funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei  profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii  ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare;

n) funcţionarii publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a instituţiei, să evite producerea  oricărui prejudiciu acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar;

o) funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea  activităţilor aferente funcţiei publice deţinute. 

Art.13. Funcţionarilor publici din cadrul instituţiei le este interzis :

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea instituţiei, cu politicile şi strategiile acesteia  ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care instituţia are calitatea de parte;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter pubic, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege,

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestă dezvăluire de de natură să atragă avantaje  necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva  statului sau instituţiei publice - primăriei; Prevederile art.14, lit. a-d se aplică şi după încetarea raportului de serviciu pentru o perioadă  de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene. Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea  documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi sau instituţii publice, este permisă  numai cu acordul primarului;

f) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

g) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

h) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

i) să afişeze în cadrul instituţiei publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice;

j) să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum  şi în scopuri electorale;

k) să promită luarea unor decizii de către instituţie, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat;

l) folosirea funcţiei publice, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, prerogativelor funcţiei publice deţinute;

m) urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane  prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la  anchete ori acţiuni de control;

n) să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa  anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei măsuri;

o) să impună altor funcţionari publici să se înscrie în organizaţii sau asociaţii indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru,  promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI 800-1630

VINERI 800-1400